Vrijeđanje Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga veliki je grijeh

Onaj ko na bilo koji način uvrijedi jednu od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga, smatra se pokvarenjakom i grješnikom koji je dužan pokajati se Uzvišenom Allahu. Uzvišeni Allah kaže: “Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego o¬ni sami sebi, a supruge njegove su majke njihove.” Abdullah b. Mesud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se spomenu

Opširnije

DOKLE ĆEMO STRAŠITI VJERNIKE KABUROM I SMRĆU NEPOMINJUĆU DRUGI STRANU

Zašto se potencira uvijek kaburski azab? Kažnjavanje u kaburu kakvo čovjek ne može ni zamisliti. Zašto se vjernicima ne govori i o milosti Milostivog? Zašto se vjernik ne motiviše susretom sa Gospodarom koji nas je stvorio i koji nas voli? Ideš Onom koji je milostiviji prema tebi od tvoje majke. Čemu govor samo o Allahovoj kazni koji samo straši ljude?

Opširnije

Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.”
Kur’an, Ez-Zumer, 53

Opširnije

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način osim bacanjem kocke ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan ili klanjati u prvom safu – tako i uradili. Kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku na namaz, i u tome bi se natjecali, a

Opširnije

KAKO NA JADNOSTAVAN NAČIN ZAŠTITI DIJETE OD UROKA

(PROPIS VJEŠANJA HAMAJLIJA NA DIJETE S CILJEM ČUVANJA OD UROKA)

Od samog dolaska novorođenčeta na svijet, svi roditelji tragaju za načinom na koji će svoje dijete zaštititi od uroka. Strah roditelja od uroka potpuno je opravdan jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u više je hadisa potvrdio postojanje uroka i preporučio način liječenja.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov

Opširnije

Najbolji Allahovi robovi na Zemlji su poslanici i vjerovjesnici.

Allah Poslanik u vjerodostojnom hadisu je kazao: „Najtežu patnju na Sudnjem danu će imati onaj ko ubije vjerovjesnika ili njega ubije vjerovjesnik.“ (Ahmed, šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih knjiga.)

Uzvišeni Allah u opisu Benu Israila spominje i da su ubijali vjerovjesnike.

Kazao je Uzvišeni Allah: „I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za

Opširnije

Svaka naša tvrdnja bit će stavljena na kušnju, jer ljudski jezik je podležan laži, on je u stanju da kaže suprotno svom srcu, dočim, djela nisu takva, djela precizno saopštavaju o onome što je u srcu.

Bojati se, prvenstveno svak za sebe, da ovo sve što tipkamo, govorimo, pogotovo u zadnjim danima, bit će stavljeno na ispit, pa ko položi ispit, uspio je.

Međutim, po onome što pišemo po društvenim

Opširnije

“O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na Dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.”
Kur’an, Hadž, 1-2

Opširnije

Osman b. Affan, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Ko jacija-namaz klanja u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko i sabah-namaz klanja u džematu, kao da je klanjao čitavu noć.”
Hadis bilježi Muslim, 656.

Opširnije