Kaže Hišam ibn-Ammar; pričao nam je Sadaka ibn-Halid; pričao nam je Abdurahman ibn-Jezid ibn-Džabir; pričao nam je Atije ibn-Kajs el-Kilabij; pričao nam je Abdurahman ibn-Ganm el-Eš’arij da mu je pričao Ebu-Amir ili Ebu-Malik el-Eš’arij, a tako mi Allaha nije mi slagao, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, gdje kaže: ”Biće u mome ummetu skupina koja će dozvoljavati (ohalaljivati) blud, svilu (muškarcima), alkohol i muzičke instrumente.

Opširnije

Esma bint Jezid, r.a., pripovijeda da je Resulullah, s.a.v.s., jednog dana prošao kroz džamiju dok je u njoj sjedila skupina žena, pa ih je išaretom ruke, poselamio. Ovdje se podrazumijeva da ih je Resulullah, s.a.v.s., poselamio i riječima (izgovorom selama) i išaretom, što potvrđuje predanje kod Ebu-Davuda u kome stoji:"… pa nam je selam nazvao."
Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije

Ebu-Se’idel-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među Izraelićanima bio zbog žene."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: "Urođenih svojstava ima pet, ili pet stvari su fitra (urođene osobine): sunećenje (obrezivanje), uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, podrezivanje nokata, čupanje dlaka ispod pazuha, te podrezivanje brkova."
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Od Šurejha ibn Hani’a prenosi se da je rekao: "Rekao sam Aiši, r.a.: ‘Šta bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., prvo počeo raditi kada uđe u kuću?’, a ona je rekla: ‘Prvo bi upotrijebio misvak.’"
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Ebu Hurejre r.a.. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: "Kada nastupi Sudnji dan, Allah neka je blagoslovljen i uzvišen, sići će robovima da im presudi. Svaki ummet će klečati. Prvi koje će prozvati biće: čovjek koji je sakupio (naučio) Kur’an, čovjek koji je poginuo na Allahovom putu i čovjek sa mnogo imetka. Allah će reći učaču: ‘Nisam li te naučio onome što objavih svome Poslaniku.’ ‘Jesi, Gospodaru.’ ‘Šta

Opširnije

Ebu Hurejre radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, s.a.w.s.: "Prvo za što će rob polagati račun na Sudnjem danu biće njegov namaz. Ako bude potpun (po broju i načinu obavljanja) biće upisan potpunim, a ako nešto bude manjkavo, reći će Allah subhanehu ve te’ala: ‘Nalazite li kakvih dobrovoljnih namaza?’ (Ako ih bude), dobrovoljnim namazima mu se dopune obavezni namazi koje je propustio, a zatim tako isto bude i

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.w.s.: "Allah, subhanehu ve te’ala, je najbliži vjerniku u posljednjoj trećini noći, pa ako hoćeš da budeš od onih koji spominju Allaha, subhanehu ve te’ala, u tom vremenu obavljaj noćni namaz (kijamul-lejl – nocni namaz)"
Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije

Ibn-Mes’ud , r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, rekao: "Ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz Džehennema i zadni ući u Džennet. Iz vatre će izaći pužući i Allah će mu reći:
‘Idi, i uđi u Džennet!’
Kada ode, pričinit će mu se da je pun, vratit će se i reći:
‘Gospodaru, Džennet se ispunio!’
Allah će mu opet reći ‘Idi, i uđi u

Opširnije

Enes r.a. prenosi da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je rekao: "Uzvišeni Allah kaže: ‘Čovječe, opraštat ću ti grijehe ne obazirući se na njih sve dok Me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi imao grijeha koliko do neba pa Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovječe, kada bi Mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja i susreo Me bez truna širka, obasuo bih te sa isto

Opširnije