Hadis 1: Djela se cijene prema namjerama

Prenosi se od vladara pravovjernih, Ebu-Hafsa Omera sina Hattaba ibn Nufejla ibn Abdul’uzza ibn Rijaha ibn Abdullaha ibn Kurta ibn Rezah ibn Adijja ibn Ka’ba ibn Luejja ibn Galiba el-Kurešija el-Adevija, r.a., da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je kazao:
Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova je hidžra hidžra Allahu i Poslaniku; a ko bude hidžru učinio zbog materijalne dobiti, ili zbog žene da bi se njom oženio, njegova hidžra je za ono za šta ju je naumio.‘”
Hadis je Muttefekun alejhi✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj