Nekoliko činjenica o Dedžalu

Danas ljudi mnogo govore o Dedžalu i povode se za veoma devijantnim interpretacijama ove davno najavljene fitne. Kad god se po strani ostave riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zanemare se jasna tumačenja njegovih riječi od strane cijenjene uleme, onda ljudi neminovno zastranjuju u shvatanju. Vratimo se činjenicama, a po strani ostavimo zamršena i zabludjela shvatanja. Dedžal (ar. dedžele – varati, obmanjivati) je veliki obmanjivač, a u nastavku ćemo spomenuti nekoliko bitnih stvari vezanih za njega:

Prva: Vrijeme njegove pojave
Pojava Dedžala jedan je od predznaka Sudnjeg dana, pa je samim tim i vrijeme njegove pojave nepoznato, jer niko osim Allaha ne zna kada će nastupiti Sudnji dan. Isto je i sa predznacima Sudnjeg dana. Mi ne znamo kada će nastupiti pojedini predznaci, a znamo za one koji su već nastupili. Dakle, vrijeme pojave Dedžala za nas je nepoznanica.

Druga: Mjesto njegove pojave
Poznato je da će fitna i zlo izbiti na Istoku, kao što je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: „Fitna je odande, pa je pokazao prema istoku.“ (Buhari, br. 7092, Muslim, br. 2905) Istok, vrelo sa kojeg će poteći zlo i fitna jeste Horasan tj. Isfahan. Dedžal će željeti da po svaku cijenu uđe u Medinu ali mu je ona zabranjena, kao što je zabilježeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da na svim ulazima u Medinu stoje meleki koji je čuvaju. (Buhari, br. 1881, Muslim, br. 2943) Dedžala će slijediti sedamdeset hiljada židova iz Isfahana i okolice. (Muslim, br. 2944)

Treća: Njegova da’va (poziv)
Navodi se da će u početku svoje da’ve Dedžal najprije pozivati u islam i govorit će da je musliman. Nakon toga će tvrdti da je poslanik da bi na posljetku ustvrdo da je Bog. Ovo je njegova da’va čiji je kraj faraonov početak tj. zazivanje da je on Bog.

Četvrta: Njegova fitna (smutnja)
Od Allahove je mudrosti i to da će Dedžalu podariti nadljudske sposobnosti kojima će izazvati veliku smutnju među ljudima. Doći će među ljude i pozvati ih pa će mu se odazvati i slijedit će ga, a već sutra će njihova zemlja postat jako plodna a stoka jako ugojena i davat će mnogo mlijeka. Dedžal će zatim pozvati drugu skupinu ljudi koja mu se neće odazvati, pa će istog momenta njihova zemlja postati jako neplodna. Ovo će za beduine (seljane) biti veoma velika fitna.
Allah će mu podariti bašču i vatru, barem će to tako izgledati u očima ljudi. Ali će vatra u suštini biti bašča, dok će bašča biti vatra. On koji mu se pokore ući će u ovu prividnu bašču, ali je to spaljujuća vatra, da nas Allah sačuva. Onaj ko mu se usprotivi ući će u prividnu vatru ali je to u suštni bašča sa slatkom i pitkom vodom. (Buhari, br. 3338, Muslim, br. 2936)

Peta: Na zemlji će proboraviti četrdeset dana

Dedžal će na zemlji ostati samo četrdeset dana, ali će jedan dan biti kao godina, jedan dan kao mjesec  jedan dan kao sedmica, dok će ostali dani biti kao ustaljeni dani. Ovako nas je izvijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ashabi su upitali: O Allahov Poslaniče, ovaj dana koji je kao godina, da li će nam u njemu biti dovoljni namazi jednog običnog dana? Rekao je: Ne, odredite procjenom vrijeme namaza. (Muslim, br. 2937). Pogledajmo u ovaj primjer kako bismo iz njega uzeli pouku. Ashabi su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, vjerovali na riječ. Nisu pokušali da krivo rastumače i iskrive riječi tako što bi kazali: ”Zaista nije moguće da dan postane tako jer je to protivno ustaljenim kosmičkim zakonima, i to se ne može promijeniti, i ovdje se misli da će dan biti dug i tegoban zbog velikih teškoća i iskušenja.” Ashabi ovo nisu kazali, kao što govore pojedinci koji pogrešno interpretiraju Poslanikove s.a.v.s. riječi. Oni su povjerovali da će ovaj dan uistinu trajati dvanaest mjeseci. Vjernik mora biti ovakav. Mora se bespogovorno pokoriti onome o čemu ga obavještava Allah i Njegov Poslanik kada su u pitanju gajb (skrivene) stvari.

Da je ovaj hadis predočen pojedincima iz potonjih generacija koje tvrde da su mnogo inteligentni zasigurno bi kazali: Dužina dana je metaforična zbog teškoće i iskušenja. Poznato je da lijepi trenuci brzo prolaze dok tegobni trenuci izrazito dugo traju. Međutim,  ashabi su povjerovali u trenutku i kazali: Onaj ko je stvorio Sunce i učinio da u toku dvadeset i četiri sata, za dan i noć napravi krug oko Zemlje, Taj je u stanju da učini da Sunce u toku jednog dana kruži dvanaest mjeseci oko Zemlje. Stvoritelj je jedan i u stanju je da ovo učini. Zbog ovoga oni su prihvatili Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, objašnjenje i upitali: Kako ćemo klanjati? Nisu pitali za stvar koja je vezana za kosmičku odredbu jer su znali da je Allah u stanju da to učini. Oni su pitali da šerijatsku stvar koja se njh tiče a to je namaz. Ovo je srž pokornosti i prihvatanja.

Molim Allaha Uzvišenog da nas uputi na pravi put, put naših ispravnih prethodnika a da nas udalji od sveprusutnijih zabluđivača i njihovih pokvarenih shvatanja.

Priredio: Fahret Kadrić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj