S dovom nikada ne gubiš !!!

Ubada b. Samit, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Koji god musliman Uzvišenom Allahu uputi dovu, s tim da se u njoj ne traži kakav grijeh ili prekidanje rodbinske veze, Allah će mu je ili uslišati, ili će ga, srazmjerno veličini dobra koje je tražio, zakloniti od nekog zla.” Neki čovjek reče: ”Znači, da što više i češće učimo dove?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ”Allah dove prima još više od toga!
Hadis bilježi Tirmizi, 3573, koji kaže da je hasen-sahih.

Isti hadis bilježi i Hakim, 1/670, 1816, od Ebu Seida, s tim da se u njemu još dodaje: ”…ili će mu, shodno veličini i vrijednosti te dove, pohraniti nagradu za onaj svijet.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj