Rekao je Uzvišeni Allah : “A ako ih upitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘A zar da se sa Allahom i Njegovim ajetima i Poslanikom Njegovim ismijavate!’ ‘Ne ispričavajte se! Doista ste postali nevjernici nakon vjerovanja.‘” (Et-Tevbe, 65-66) Tako da onaj ko se bude ismijavao sa nečim od onoga sa čime je došao Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, radilo se

Opširnije