Kada vjernik leži na samrti dolaze mu plemeniti meleki sa prelijepim vjestima i riječima:
Doista onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije budu ustrajni, silaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan.” “Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god

Opširnije

Ibnul-Dževzi, Allah mu se smilovao, govoreći o biografiji Ebu Dudžane, neka je Allah zadovoljan njime, kazao je: “Kada je Ebu Dužane umirao, lice mu je bilo sretno, pa mu je rečeno: ‘Zašto vidimo radost na tvome licu?’

Pa je odgovorio, radijallahu anhu: Nadam se da je to zbog dvije stvari:

– Nisam pričao o stvarima koje me se ne tiču;
– Moje srce je bilo zdravo i čisto prema drugim

Opširnije

San je brat smrti, odnosno san je mala smrt. Allah usmrti živa stvorenja smrću i snom. Onaj Koji je kadar vratiti dušu spavaču nakon buđenja, kadar je oživiti mrtve: “Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju” (Ez-Zumer, 42).

Kada bi

Opširnije