Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Neće imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah će zbog praštanja čovjeku povećati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.w.s : "Na Sudnjem će se danu dovesti džehennemlija, koji je najraskošnije živio na dunjaluku, pa će se staviti u vatru za jedan trenutak i onda će mu se reći: ‘O sine Ademov! Jesi li ikada doživio ikakvo dobro? Jesi li ikada imao kakvo zadovoljstvo i uživanje?’ On će odgovoriti: ‘Tako mi Allaha, ne, moj Gospodaru!’ Zatim će se dovesti džennetlija

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, a zatim njima bliski (pobožni) ljudi. Čovjek dolazi u iskušenje prema jačini svoga vjerovanja, pa ako mu je vjera čvrsta, iskušenje je teže, a ako mu vjera površna i iskušenje će biti u jačini njegovog vjerovanja. Nevolje i iskušenja neće napustiti čovjeka sve dok taj hoda po površini Zemlje i dok ne bude bezgriješan."
Hadis bilježe: Tirmizi,

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Ako nisi kadar činiti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ćeš se iskupiti."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Rekao je Poslanik, s.a.w.s. : "Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica."
Hadis bilježe: Buharija i Muslim

Opširnije

Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: ‘Neka je i tebi isto što i njemu tražiš’."
Hadis bilježe: Ahmed i Muslim

Opširnije

Rekao je Alalhov Poslanik, s.a.w.s. : "Kome se njegov brat izvini, a o­n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o­nog koji druge izrabljuje."
Hadis bilježi: Ibn Madže

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su srca. Najdraže su mu o­ne posude koje su najćišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježne) su prema braći."
Hadis bilježi: Taberani

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Mu’min je prijatan i o­n pomiruje, a nema dobra u o­nom ko ne miri i zbližuje i u čijem društvu nije prijatno."
Hadis bilježi: Ahmed

Opširnije