Čuvajte se osamljivanja sa ženama koje vam nisu bliža rodbina!” Jedan ensarija upita: “A mužev brat?” “Mužev brat je smrt.” Muslim je zabilježio da je Ibn Vehb kazao: “Čuo sam Lejsa kako kaže: ‘El-Hamv je mužev brat ili neko sličan od muževe rodbine, amidžić i sl.’”

Hadis je: Muttefekun alejh.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na opasnost odlaska kod žena koje nisu

Opširnije

Bilježi Tirmizi od Abdullaha Ibn Mesuda i ocjenjuje kao hasen: ”Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.”…Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: ”Kad god ljudi sjednu u društvu u kome se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem – kajat će se zbog toga. Ukoliko Allah htjedne, kaznit

Opširnije

Kako postići Allahovu ljubav:

  Slijeđenje Poslanika: Ako Allaha volite Poslanika slijedite…
  Ljubav ljudi radi Allaha. Čovjek koji je krenuo u posjetu bratu kojeg voli radi Allaha…
  Česta teoba. Allah voli pokajnike…
  Činjenje dobročinstva. A Allah voli dobročinitelje…
  Činjenje nafila. Približavanje Allahu farzima zatim nafilama dok ga Allah ne zavoli…
  Skromnost. …koji Allaha vole i Allah njih voli, ponizni su prema vjernicima…
  Skromnost prema

Opširnije

Od Ebu Mes’uda Ukbe ibn Amra el-Ensarija, el-Bedrije ,radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: ”Ono što su ljudi upamtili od govora prethodnih poslanika jeste: ‘Ako ne osjećaš stid, onda radi šta hoćeš.’"

Hadis bilježi: Buhari

Opširnije

Enes ibn Malik El-Ensari prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., sišao na Minu; došao do Džemreta (Džemretu-I-‘Akabe) i bacio kamenčiće, zatim otišao na mjesto (gdje se kolju kurbani) na Mini, zaklao (kurban), zatim rekao brici, pokazujući na desnu stranu: ‘Uzmi!‘ A zatim na lijevu stranu. Poslije toga je počeo dijeliti kosu prisutnim." A u drugom predanju stoji: "… kada je bacio kamenčiće na Džemretu, zaklao kurban i obrijao

Opširnije

Ebu-Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je jedna grupa ensarija, tražila od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., milostinju, pa im je on dao, zatim su ponovo tražili, a on im opet dao što su tražili, dok im nije sve podijelio što je imao, a zatim im rekao: "Sve što budem imao od dobra, ja ću vam podijeliti, i ništa od vas neću sakriti, ali ko traži i želi čednost, Allah će mu

Opširnije

‘Ukbe b. ‘Amir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Čuvajte se osamljivanja sa ženama koje vam nisu bliža rodbina!" Jedan ensarija zapita: "A mužev brat?" "Mužev brat je kao smrt."
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije