Bilježi Tirmizi od Abdullaha Ibn Mesuda i ocjenjuje kao hasen: ”Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.”…Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: ”Kad god ljudi sjednu u društvu u kome se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem – kajat će se zbog toga. Ukoliko Allah htjedne, kaznit

Opširnije

Kako postići Allahovu ljubav:

  Slijeđenje Poslanika: Ako Allaha volite Poslanika slijedite…
  Ljubav ljudi radi Allaha. Čovjek koji je krenuo u posjetu bratu kojeg voli radi Allaha…
  Česta teoba. Allah voli pokajnike…
  Činjenje dobročinstva. A Allah voli dobročinitelje…
  Činjenje nafila. Približavanje Allahu farzima zatim nafilama dok ga Allah ne zavoli…
  Skromnost. …koji Allaha vole i Allah njih voli, ponizni su prema vjernicima…
  Skromnost prema

Opširnije

Prenosi se od Ebu Ejjuba Ensarije, radijallahu ‘anhu, da je rekao: "Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao: Daj mi savjet, ali neka bude kratak’. Odgovorio je:
Kada staneš na namaz, klanjaj ga kao da ti je posljednji. Ne izgovori riječi za koje ćeš se sutra kajati, i ne gradi nadu u onom što je u rukama drugih ljudi."

Hadis bilježi: Ahmed

Opširnije

Ibn Omer, r.a.a, priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naišao pokraj jednog ensarije koji je savjetovao (upozoravao) svoga brata po pitanju stida pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
Ostavi ga! Stid je, uistinu, dio imana (vjerovanja).”

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije

Prenosi se od El Bera bin Aziba r.a. da je rekao: "Otišli smo sa Resulullahom s.a.v.s. na dženazu jednog ensarije, približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar Allahov Poslanik s.a.v.s. je sjeo pored njega, a mi smo posjedali oko Poslanik s.a.v.s.a. Bili smo mirni kao da su nam na glavama ptice. On je u ruci držao štap i njime kuckao po zemlji. Zatim je podigao glavu

Opširnije

Prenosi se od Ebu Ejjuba Ensarije, radiAllahu anhu, da je rekao: "Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao:  Daj mi savjet, ali neka bude kratak." Odgovorio je: " Kada staneš na namaz, klanjaj ga kao da ti je posljednji. Ne izgovori riječi za koje ćeš se sutra kajati, i ne gradi nadu u onom što je u rukama drugih ljudi. "
Hadis bilježi: Ahmed

Opširnije

Džabir, r.a., priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., namjeravajući krenuti u borbu, rekao: "0 muhadžiri i ensarije! Među vašom braćom ima ljudi koji nemaju ni imetka ni porodice, pa neka svaki od vas pridruži sebi dvojicu ili trojicu od njih, jer niko od nas nema pravo na jahalicu koja ga nosi, sem smjene jednog od njih." Džabir veli: "Pa sam pridružio sebi dvojicu ili trojicu i nisam devu,

Opširnije