Bićeš sa onim koga voliš!

Enes b. Malik r.a., prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku s.a.w.s., upitavši ga: „O Allahov Poslaniče, kada će Sudnji Dan!?“ Reče mu: „A šta si to pripremio za Sudnji Dan!?“ Odgovori: „Ništa posebno izuzev toga što volim Allaha i Njegovog Poslanika s.a.w.s.!“ Allahov Poslanik s.a.w.s., mu reče: „Bićeš sa onim koga voliš!
(Hadis bilježi: Buhari)
Enes r.a., kaže: Nakon pojave i prihvatanja islama, ničemu se nismo obradovali kao ovim riječima Poslanika s.a.w.s.: „Bićeš sa onim koga voliš!
(Hadis bilježe: Muslim, Ahmed)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj