Bićeš sa onim koga voliš!

Enes b. Malik r.a., prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku s.a.w.s., upitavši ga: „O Allahov Poslaniče, kada će Sudnji Dan!?“ Reče mu: „A šta si to pripremio za Sudnji Dan!?“ Odgovori: „Ništa posebno izuzev toga što volim Allaha i Njegovog Poslanika s.a.w.s.!“ Allahov Poslanik s.a.w.s., mu reče: „Bićeš sa onim koga voliš!
(Hadis bilježi: Buhari)
Enes r.a., kaže: Nakon pojave i prihvatanja islama, ničemu se nismo obradovali kao ovim riječima Poslanika s.a.w.s.: „Bićeš sa onim koga voliš!
(Hadis bilježe: Muslim, Ahmed)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj