Dvije vrste imana

Neki čovjek je upitao Hasana el-Basrija o imanu, pa mu je odgovorio: ”Postoje dvije vrste imana – vjerovanja, pa ako me pitaš o vjerovanju u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, o vjerovanju u Džennet i Vatru, proživljenje i svođenje računa, ja sam u tom slučaju mu’min (vjernik), a ako me pitaš o riječima Uzvišenog Allaha: ‘Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju…” , ja u tom slučaju, tako mi Allaha, ne znam da li sam od takvih.”

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj