Uzvišeni Allah rekao je:
“Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je zalog onoga što je uradio.
Još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli.
Jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati – zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh.
A služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni.” ( Et-Tur, 21-24.)
Ibn Kesir, rahimehullah, u komrntaru navedenih ajeta je rekao:”Obavještava Uzvišeni i navodi Svoju dobrotu, plemenitost i blagost prema Svojim stvorenjima; tako će djecu vjernika, ako ih budu slijedila u vjerovanju, prdružiti njihovim roditeljima u staništima koja će dobiti u Džennetu, iako djela djece ne dostižu djela roditelja. Allah će ih sastaviti na najljepši način kako bi roditelji bili sretni sa svojom djecom (i obrnuto). Jer, Allah će podići djela slabijih, tj. krnjavih, na stepen djela onih boljih, kako bi se izjednačili na položaju u Džennetu, a nimalo ne umanjujući nagrade ovih boljih.”
Gospodaru naš, uvedi nas i naše porodice u Džennet!

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj