Nevas ibn Sem’an, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: "Dobročinstvo je ljepota naravi, a grijeh je ono što se koleba u tvojoj duši i ne želiš da za to saznaju ljudi."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj