Od Abdurrahmana b. Semureta se prenosi da je rekao: " Jednog dana,dok smo bili u Medinskoj džamiji, među nas je došao Poslanik saws i rekao:
Jučer sam vidio čudnu stvar, vidio sam čovjeka iz mog ummeta kome je došao Melek smrti da mu uzme dušu, pa je došlo njegovo dobročinstvo roditeljima i zaštitilo ga.

Vidio sam čovjeka kome se pripremalo kabursko kažnjavanje, pa je došao njegov abdest i spasio ga toga.

Vidio sam čovjeka iz svog ummeta kojeg su opkolili šejtani, pa je došao zikrullah i zaštitio ga od njih.

Vidio sam čovjeka kojeg su bili okupili meleki azaba (kazne) pa je došao njegov namaz i spasio ga .

Vidio sam čovjeka kako dahće od žeđi i kada god dođe do izvora bude otjeran od njega, pa mu je došao njegov post i napojio ga.

Vidio sam čovjeka iz ummeta kako obilazi halke u kojima su bili Vjerovjesnici i kada god se kojoj od njih približi bude otjeran,pa će doći njegovo kupanje od džunupluka, uzeti ga za ruku i posaditi kraj mene.

Vidio sam čovjeka iz ummeta koji će biti okružen tminom i slijeva i sdesna i sprijeda i straga i odozgo i odozdo, i koji će biti unezvjeren, pa će doći njegov hadždž i umra i iz tmine ga izvesti na svjetlo.

Vidio sam čovjeka iz ummeta koji se obraćao vjernicima,ali mu oni nisu odgovorili,pa je došlo njegovo održavanje rodbinskih veza i reklo: – O vjernici,pričajte s njim! – pa su oni s njim govorili.

Vidio sam čovjeka iz mog ummeta kako se brani od vatre i plamena golim rukama, pa je došla njegova sadaka i zaštitila ga od vatre i bila mu zaštita za glavu.

Vidio sam čovjeka iz ummeta kako su ga uzeli Zebanije sa svih strana, pa je došlo njegovo preporučivanje dobra i odvraćanje od zla i izbavilo ga od njih i uvelo među meleke milosti.

Vidio sam čovjeka iz umeta kako puže, a između njega i Allaha je zastor, pa je došlo njegovo lijepo ophođenje i uvelo ga pred Allaha.

Vidio sam čovjeka iz ummeta kojem je kitab njegovih dijela bio došao s lijeve strane, pa je došao njegov strah od Allaha i dodao mu ga s desne strane.

Vidio sam čovjeka kojem su dobra dijela bila lakša od loših, pa su došla njegova rano umrla djeca i dala težinu njegovim dobrim dijelima.

Vidio sam čovjeka kako stoji na ivici Džehennema, pa mu je došao njegov drhtaj od straha prema Allahu i spasio ga toga.

Vidio sam čovjeka da pada u vatru, pa su došle njegove suze koje je prolio iz straha od Allaha na dunjaluku i izbavile ga.

Vidio sam čovjeka koji je na Sirat – ćupriji drhtao kao prut, pa je došlo njegovo lijepo mišljenje o Allahu, smirilo mu drhatnje i on je prošao.

Vidio sam čovjeka koji je puzao, klečao ili povremeno se vješao o sirat ćupriju, pa je došao njegov salavat na mene, uspravio ga i on je prošao.

Vidio sam čovjeka koji je došao do džennetskih vrata, ali su se pred njim zatvorila. Onda je došlo njegovo šehade da nema drugog boga osim Allaha, otvorilo mu vrata i uvelo ga u Džennet.‘’’
Hadis bilježi Tirmizi✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj