Od Šurejha ibn Hani’a prenosi se da je rekao: "Rekao sam Aiši, r.a.: ‘Šta bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., prvo počeo raditi kada uđe u kuću?’, a ona je rekla: ‘Prvo bi upotrijebio misvak.’"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj