Hoće li oni u Džennet?

Uzvišeni Allah je rekao: “One koji vjeruju te oni koji su bili židovi, kršćani i sabejci, a koji su vjerovali u Allaha i Sudnji dan i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova, za njih nema straha i oni neće tugovati.” (El-Bekare, 62)

Da li ovaj ajet znači da će židovi i kršćani koji ne prihvate islam biti u Džennetu?

Imam mufessira Ibn Džerir et-Taberi pojašnjava citirani ajet i kaže: “Vjerovanje židova, kršćana i sabejaca u ovom ajetu znači da povjeruju u Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i ono s čime je došao od vjere.” (Džami’ul-bejan, 2/39)

Imam Ibn Hazm el-Endelusi prenosi konsenzus svih islamskih pravnika: “Onaj do koga dospije islam, pa ga ne prihvati, on je nevjernik i vječno će gorjeti u džehennemskoj vatri.” (Meratibul-‘idžma’i, str. 267)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: “Židovi i kršćani su nevjernici i njihovo nevjerstvo je nužno poznato u vjeri islamu.” (Medžmu’ul-fetava, 35/201)

REZIME: Onaj ko ne prihvati islam, vječno će biti u Vatri, makar činio dobro, pomagao ljudima i slijedio drugu vjeru – “Jedina ispravna vjera kod Allaha je islam!” (Alu Imran, 19)✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj