Izvor strasti

Strasti su skupljene u petero, na što upučuju Allahove riječi: Znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje, i nadmetanje imecima i brojem djece. A šest je stvari iz kojih proizilazi ovo petero, a spomenute su u ajetu: Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gmile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati na ovom svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj