Osman b. Affan, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Ko jacija-namaz klanja u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko i sabah-namaz klanja u džematu, kao da je klanjao čitavu noć.”
Hadis bilježi Muslim, 656.

U verziji koju bilježi Tirmizi, a prenosi je od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi

Opširnije

Čuvajte se osamljivanja sa ženama koje vam nisu bliža rodbina!” Jedan ensarija upita: “A mužev brat?” “Mužev brat je smrt.” Muslim je zabilježio da je Ibn Vehb kazao: “Čuo sam Lejsa kako kaže: ‘El-Hamv je mužev brat ili neko sličan od muževe rodbine, amidžić i sl.’”

Hadis je: Muttefekun alejh.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na opasnost odlaska kod žena koje nisu

Opširnije

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Sedmericu (sedam kategorija) će Allah staviti u Svoj hlad na Dan kada neće biti drugog hlada osim Njegovog: pravednog vođu, mladića koji odraste u pokornosti Uzvišenom Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu koja se zavole u ime Allaha, radi Njega se sastaju i rastaju, čovjeka kojeg ugledna i lijepa žena pozove na blud,

Opširnije

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način osim bacanjem kocke ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan ili klanjati u prvom safu – tako i uradili. Kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku na namaz, i u tome bi se natjecali,

Opširnije

Ebu Umama el-Bahili prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odrješivat će se veze / karike islama, jedna po jedna, pa kad god se odriješi jedna, ljudi će se prihvatiti za onu koja slijedi. Prva veza koja će se odvezati jeste suđenje po Allahovom zakonu, a zadnja je namaz.

(Ahmed, br. 22.160; šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih djela. Pogledat: Sahih

Opširnije

Mahmud b. Lebid, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja…”  
Hadis bilježi imam Ahmed

U ovom hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava nas da se plaši za nas malog širka. To je zbog toga što je jedna od osobina Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potpuna milost i blagost prema svome umetu, zbog nastojanja da popravi stanje svojih

Opširnije

Muaz b. Džebel prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Čovjeka neće nijedno djelo spasiti od Vatre kao što će ga spasiti zikr.” 

Allah Uzvišeni je Svojim robovima olakšao uzroke koji ih vode ka Džennetu i štite od Vatre. Jedan od tih uzroka je i zikr (spominjanje) Allaha. Hadis ukazuje na vrijednost zikra te da je on jedan od najvećih uzroka uspjeha i spasa od

Opširnije

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o suri Kul huvallahu ehad rekao sljedeće: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ona vrijedi koliko trećina Kur’ana.

U drugoj verziji navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim ashabima rekao: ”Zar niste u stanju proučiti trećinu Kur’ana u jednoj noći?” To im je bilo teško, pa

Opširnije