Prenosi se da je Abdullah b. ‘Amr b. ‘As, r.a., rekao: "Jedan čovjek prišao je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: ‘Zavjetujem ti se za hidžru i džihad, nadajući se nagradi od Allaha, džellešanuhu.’ Alejhisselam mu reče: ‘Je li ti jedno od roditelja živo?‘ ‘Jesu, oboje’, odgovori on. Alejhisselam mu tada reče: ‘Da li ti uistinu želiš nagradu od Allaha, dž.š.?‘ ‘Da’, odgovori on. ‘Onda se

Opširnije

Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu.
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne uđe u Džennet!"
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Prenosi se da je Ebu-Abdurrahman, Abdullah b. Mes’ud, r.a., rekao: "Pitao sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje je djelo Allahu najdraže? Alejhisselam reče: ‘Namaz u njegovo pravo vrijeme.‘ Zatim sam upitao: ‘A koje poslije njega?’ Dobročinstvo svojim roditeljima‘, odgovori on. ‘Koje poslije njega?’, ponovo upitah. ‘Džihad na Allahovom putu‘, odgovori on."
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!" Neko reče: "Ko to, Allahov Poslaniče?" Alejhisselam odgovori: "Onaj čiji komšija nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!"
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama."
Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije

Ebu-Šurejh Huvejlid ibn ‘Amr el-Huza’i, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allahu dragi, ja upozoravam i prijetim svakome ko upropasti (zloupotrijebi) pravo ili imetak dvoje bespomoćnih: siročeta i žene."
Hadis bilježi: Nesai

Opširnije

El-Harisi, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko uskrati, ili uzurpira pravo nekog čovjeka muslimana svojom (krivom) zakletvom, Allah mu je osigurao Džehennem, a zabranio mu je Džennet." Neki čovjek reče: "Čak ako to bude i nešto beznačajno, Allahov Poslaniče!" "Makar to bila grančica misvaka (drveta)", odgovori on. 
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije