Ključevi dobra

Ispravnim vjerovanjem i potpunom bogobojaznošću Allah, s.v.t., otvara Svome robu dobra dunjaluku i Ahireta. Rekao je uzvišeni: A da su stanovnici sela i gradovi vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su radili. (Al-A’raf, 96)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj