Namaz salatu-regāib je novotarija i hadis o njemu je laž!!

Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao:
Namaz salatu-regāib je novotarija po jednoglasnom mišljenu svih islamskih učenjaka. Nije ga propisao Allahov Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, niti iko od njegovih halifa, niti je pohvalio njegovo obavljanje iko od imama ove vjere, kao Malik, Šafi’ija, Ahmed, Ebu Hanife, Sevri, Evza’i, Lejs i drugi. A hadis koji je prenesen o tome je laž po konsenzusu svih hadiskih stručnjaka.

(El-Medžmu’ul-fetava, 2/134)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj