Opasnost novotarije

Šejhul-islam Ibn Tejmijje rekao je: “Novotarija (bid’at) je draža iblisu (šejtanu) od običnog grijeha, zato što grješnik zna da griješi i kaje se, dok novotar misli da je ono što on radi pokornost Allahu i zbog toga se ne kaje.

(Medžmū’ul-fetāva, 11/633)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj