Ponos je u Islamu

Omer b. el-Hattab, radijallahu anhu, kada je kao halifa otišao u Šām, nakon njegovog osvojenja, u doček mu je izašla muslimanska vojska. On je bio u izāru, na nogama je imao mestve, a na glavi turban. Svoju devu (jahalicu) vodio je za uzde gacajući nogama po vodi. Kada su ga vidjeli u takvom stanju, začuđeno mu rekoše: „O Vođo pravovjernih, u susret ti dolazi čitava vojska i komandanti iz Šāma, a ti ih susrećeš u takvom stanju!?
Omer im na to odgovori: „Mi smo, zaista, narod kojeg je Allah, dželle šanuhu, uzdigao islamom i nećemo tražiti ponos osim u islamu!

U drugom rivajetu navodi se da je rekao: „Mi smo bili najponiženiji narod, pa nas je Allah uzdigao islamom i kada god budemo tražili ponos mimo onog s čime nas je Allah uzdigao, opet će nas Allah poniziti!

(Ibn Ebi Šejbe, El-Musannef, 7/10; Hakim, El-Mustedrek, 1/130; Hennād, Ez-Zuhd, 2/417)✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj