Sa malo truda do velikog dobra

Trinaest različitih stvari koje, ako ih budete praktikovali, Vam obećavaju divnu nagradu, stvari koje su jednostavne i lahke, ali Vam mogu biti sebeb da dobijete veliki hajr, te da dobijete ono što ni jedno oko vidjelo nije, ni jedno uho čulo, niti i jedan um zamisliti mogao…

  Ko Allaha zamoli za Džennet tri puta (Allahumme inni eseluke el-Džennete), Džennet će reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko zatraži zaštitu (od Allaha) od Vatre tri puta (Allahumme nedždžini minel en-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Izbavi ga iz Vatre!“( Hadis bilježi imam Tirmizi i hadis je vjerodostojan)

  Abdullah bin Mas’ud, Allah bio sa njim zadovoljan, rekao je: ‘Ko prouči sure Mulk (67. sura Kur’ana) svake noći, Allah će ga, zbog toga, zaštititi patnje u kaburu. U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mi smo je običavali nazivat el-mani’a (ona koja štiti). Ona je sura u Allahovoj Knjizi, ko je uči svaku noć – učinio je dosta i dobro.“ ( Hadis bilježi imam Nesai i hadis je vjerodostojan)

   "Ko god iskreno Allaha zamoli za šehadet (Allahumme inni eseluke ešehadete) Allah će učiniti da dostigne stepen šehida, čak da umre i na svojoj postelji." (Hadis bilježi imam Buhari)

   Od Muaza b. Enesa el-Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.

   Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Ko ostavi raspravu, makar bio u pravu, ja mu garantiram dvorac na perivoju Dženneta. Ko ostavi laž, čak i kada se šali, ja mu garantiram dvorac u središtu Dženneta. A ko popravi svoje ponašanje, ja mu garantiram dvorac u najvišem dijelu Dženneta

   Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko uđe na pijacu pa kaže: "La ilahe illallahu vahdehu la šerikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli šej-in kadir" (Nema istinskog božanstva mimo Jedinog Allaha, koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i hvala, On oživljuje i usmrćuje, i On je Živi Koji ne umire, u Njegovoj Ruci je svako dobro, i On je kadar da učini sve), Allah će mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podići ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu kuću u Džennetu.” (Tirmizi, br. 3429, Ahmed, 1/47)

   "Zaista je Allah učino zabranjenim Vatri onoga koji kaže: ”La ilahe ilellah” (Nema božanstva mimo Allaha) – želeći sa tim (iskreno) Allahovo lice." (Hadis bilježi imam Muslim)

   Ko kaže: "Slavljen je Allah, Uzvišeni, Hvaljen sa Njegovom hvalom (Subhanellahil Azim ve bi hamdihi) zasaditi će mu se, zbog toga, palma u džennetu." (Hadis bilježi imam Tirmizi, hadis je vjerodostojan)

   Onaj koga zadesi tuga, briga, bolest i tegoba i potom kaže: "Allahu rabbi, la šerike lehu“ (Allah je moj Gospodar, On nema sudruga) – biće od njega uklonjeno.“ (Hadis bilježi imam Taberani i hadis je vjerodostojan)

   "Ko pojede nešto, a potom kaže: ‘Slavljen neka je Allah, Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći od mene (El-Hamdu lillahi elezi atameni haza ta`am ve rezekanihi mi gajri havlin mini ve kuvvetin) biće mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi.

I ko obuče odjeću i kaže: ‘Slavljen neka je Allah Koji me je obukao sa ovom odjećom i opskrbio me njome bez ikakve snage i moći od mene (El-Hamdu lillahi elezi kesani haza ve rezekanihi mi gajri havlin mini ve kuvvetin) biće mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi." (Hadis bilježi imam Ahmed i hadis je vjerodostojan)

   "Ko god kontroliše svoju ljutnju kada je u stanju da radi po njoj, Allah će ga pozvati da dođe ispred svih stvorenja kako bi ga pustio da izabere od hurija i da oženi od njih koje god želi.“ (Hadis bilježi imam Ebu davud i hadis je hasen)

   Od Ummu Habibe, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.” (Muslim, br. 728, i sabirači Sunena)

   Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi kuću u Džennetu i podigne ga za jedan stepen.” (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1892.)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj