Tako me je naučio život

Prenosi se da je Šekik el-Belhi rekao Hatimu: „Proveo si sa mnom dugo vremena, pa štasi naučio?“ Hatim mu je odgovorio: „Naučio sam osam stvari:
Prvo, posmatrao sam ljude i vidio sam da svako ima nekog koga voli, pa kada ga spuste u kabur rastane se sa voljenim. Zato sam ja učunio da moj voljeni budu moja dobra djela koja će sa mnom biti u kaburu.
Drugo, razmišljao sam o Allahovim riječima: I dušu od prohtjeva uzdrži, pa sam se potrudio da odbacim strast kako bih ustrajao u pokorsnosti Allahu, s.v.t.
Treče, vidio sam da sve što ljudi posjeduju ima svoju vrijednost zbog kojeg se i određena stvar i čuva, a zatim sam rasmislio o Allahovim riječima: Ono što je kod vas- prolazno je, a ono što je kod Allaha- vječno je.(En-Nahl, 96) I kad god sam imao nešto vrijedno kod sebe, žrtvovao sam ga kako bih ga učinio neprolaznom vrijednošču kod Allaha, s.v.t.
Četvrto, vidio sam da se ljudi ponose imetkom, porijeklom i ugledom, pa sam razmišljao o riječima Uzvišenog: Kod Allaha je najugledniji onaj koji je najbogobojazniji.. (Hudžurat, 13) I nastojao sam da se okitim bogobojaznošću kako bih kod Allaha bio ugledan.
Peto, vidio sam da se ljudi ponose imetko, pa sam se vrato na kur’anske riječi: Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu.. (Ez-Zehruf, 32)
Zbog toga sam ostavio zavidnost.
Šesto, vidio sam da su ljudi neprijatelji jedni drugima, pa sam se sjetio kur’anskog ajeta: Zaista vam je šejtan neprijatelj, pa ga držite za neprijatelja.(El-Fatir, 6) Pa sam ostavio neprijateljstvo prema ljudima i šejtana uzeoa kao jedinog neprijatelja.
Sedmo, vidio sam da su ljudi spremni i na samoponižavanje radi dunjalučke opskrbe, pa sam se sjetio Allahov riječi: Na Zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani.(Hud, 6) Pa sam se pozabavio onim što je Njegovo kod mene, a ostavio ono što je moje kod Njega.
Osmo, vidio sam da se ljudi pretežno oslanjaju na svoju trgovinu, svoje bogatstvo i zdravlje, pa sam se ja oslonio samo na Allaha, s.v.t.“✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj