Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o suri Kul huvallahu ehad rekao sljedeće: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ona vrijedi koliko trećina Kur’ana.

U drugoj verziji navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim ashabima rekao: ”Zar niste u stanju proučiti trećinu Kur’ana u jednoj noći?” To im je bilo teško, pa upitaše: ”A ko je od nas u stanju to učiniti, Allahov Poslaniče?!” On tada reče: ”Kul huvallahu ehad, Allahus-Samed – to je trećina Kur’ana.
Hadis bilježi Buhari, 5015.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek čuo drugog čovjeka kako često ponavlja suru Kul huvallahu ehad. Ujutro je otišao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je to spomenuo, jer njeno stalno ponavljanje nije smatrao naročito vrijednim djelom . Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ta sura vrijedi koliko trećina Kur’ana!
Hadis bilježi Buhari, 5013.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o suri Kul huvallahu ehad rekao sljedeće: ”Uistinu, ona vrijedi koliko trećina Kur’ana.”
Hadis bilježi Muslim, 812.

Elvedin Pezić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj