Vrste znanja

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi, prenosi od Jahjaa b. Ammara da je rekao: ‘Pet je vrsta znanja:
1. znanje u kojem je život vjere. To je znanje o tevhidu – Allahovoj, subhanehu ve te’ala, jednoći;
2. znanje koje je hrana vjeri. To je znanje o značenjima Kur’ana i hadisa;
3. znanje koje je lijek vjeri. To je znanje o fetvi – šerijatskopravnom odgovoru, kada se čovjek nađe u nezgodnoj situaciji, tada mu je potreban onaj ko će ga izliječiti i spasiti nje, kao što kaže Ibn Mes’ud, radijallahu anhu;
4. znanje koje je bolest za vjeru. To su nove uvedene riječi; 5. i znanje koje je propast za vjeru. To je znanje o sihru i sličnome.’

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj